Up

Akti s 7. sjednice Općinskog vijeća 2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Brestovac
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018.g.
Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018.g.
Odluka o raspodjeli sredstava iz proračuna Općine Brestovac namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2018. godini
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brestovac
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 
 
Powered by Phoca Download