Savjetovanje s zainteresiranom javnošću

Općina je dužna provoditi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju vlastitih odluka, propisa i sl. Na ovoj stranici ćete imati uvid u dokumente vezane za ovu tematiku.

Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.
Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika je prikupljane informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanim za određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim neprofitnim organizacijama savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Brestovac uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Brestovac. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Općini Brestovac je  Marija Barunović.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel 034/241-402

 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

 

Otvorena savjetovanja od 12. siječnja - 26. siječnja 2018. g.

 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Opć‡ine Brestovac
  1. PRILOG-1-A-IZJAVA
  2. PRILOG-1-B-IZJAVA
  3. PRILOG-1-C-IZJAVA
  4. PRILOG-2-OPĆI-UVJETI
 2. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 3. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Opć‡ine Brestovac
 4. Prijedlog Odluke o raspoređ‘ivanju sredstava političkim strankama za 2018.godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 6. Prijedlog Odluka o raspodjeli sredstava iz proračuna Općine Brestovac namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2018. godini
 7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018.godinu