Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije