službeni internet portal Općine Brestovac

Infrastruktura

Ceste


Državne ceste
Područjem Općine Brestovac prolaze dionice dviju državnih cesta: D38 (Pakrac-D5 – Požega – Pleternica – Đakovo-D7) u dužini od 121,2 km i D51 (Gradište-D53 – Požega – čvor Nova Gradiška-D4) u dužini od 50,3 km (ukupno 171,5 km).

Županijske ceste
Područjem Općine Brestovac prolaze 2 županijske ceste: Ž4044 (D34 – Voćin – Vučjak – Striježevica – Kamenska – D38) u dužini od 37,9 km i Ž4113 (Pasikovci-D38 – Milivojevci – Ž4100) u dužini od 10,2 km (ukupno 48,1 km).

Lokalne ceste
Područjem Općine Brestovac prolaze 4 lokalne ceste: L41022 (Lučinci-Ž4113 – Skenderovci – D38) u dužini od 8,2 km, L41049 (Skenderovci-L41022 – Stara Lipa – L41023) u dužini od 6,5 km, L41018 (Jeminovac-L41019 – Čečavac – Koprivna – Rasna – D38) u dužini od 5,9 km i L41019 (Šnjegavić – Jeminovac – Č. Vučjak – D51) u dužini od 6,4 km (ukupno 27 km). Na lokalnim cestama potrebno je modernizirati kolnik (postojeći tucanički zastor) i to dionice: Skenderovci – Jaguplije – Stara Lipa; Jeminovac – Koprivna i Šnjegavić – Jeminovac – D51.

Vodoopskrba


Općina Brestovac pripada području Požeštine gdje javnu vodoopskrbnu djelatnost obavlja komunalno poduzeće “Tekija” d.o.o. Požega. Vodoopskrbni sustav Općine Brestovac temelji se na kaptaži postojećih izvora unutar područja Općine te priključenju mreže cjevovoda na regionalni vodoopskrbni sustav (Q=7-10 l/sec). Budući je regionalni vodoopskrbni sustav Požeštine jedinstven tehnički sustav, za vodoopskrbu naselja Općine Brestovac koriste se sva navedena crpilišta i zahvati tog sustava. Osim toga, na području Općine postoje i manji lokalni zahvati tj. vodovodi: Orljavac i Novo Zvečevo.

Izgradnja magistralnih vodovoda na području Općine u proteklih 5 godina omogućila je visoku razinu opskrbljenosti stanovništva. Izgrađeni su magistralni vodovodi: Brestovac – Zakorenje (3km), G. Gučani – Oblakovac (3km) i Brestovac - Kujnik (11km).

U Općini Brestovac 25 naselja ima javni vodovod: Završje, Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, D. i G. Gučani, Busnovi, Ivandol, Oblakovac, Skenderovci (djelomično), Brđani, Perenci, Vilić Selo, Boričevci, Pavlovci, Deževci, Pasikovci, Kujnik, Orljavac, Podsreće, Crljenci, Sloboština, Novo Zvečevo (lokalni vodovod). Ostala naselja vodoopskrbu rješavaju bunarima. Na vodovodnu mrežu priključeno je ukupno 856 kućanstava i 23 gospodarska subjekta, vodoopskrbljenost stanovništva iz javnog vodovoda iznosi 47%, a godišnja potrošnja je 80.316 m3.

U budućem razdoblju nameće se pitanje realizacije višenamjenske akumulacije Kamenska, poglavito za vodoopskrbu cijelog sustava Požeštine.

Vodno gospodarstvo


Općina Brestovac, koja se nalazi na području Požeško-slavonske županije, pripada vodnom području sliva rijeke Save, slivnom području Orljava-Londža.
Cijelo područje Općine pripada slivu rijeke Orljave koji se nalazi u centralnome dijelu Slavonije, u Požeškoj kotlini, okružen planinskim vijencem (Papuk, Krndija, Dilj gora, Požeška gora, Psunj i Ravna gora), što ga čini donekle izoliranim. Najviši vrh okolnoga gorja nalazi se na planini Psunj, visine 984 m (Brezovo polje). Na padinama okolnoga gorja formiraju se brojni potoci, koji formiraju dva glavna vodotoka Orljavu i Londžu, koji nakon spoja, južno od Pleternice, teku pod zajedničkim imenom rijeka Orljava. Površina sliva Orljave iznosi 1580 km2 na ušću u rijeku Savu te 745 km2 na ušću rijeke Londže. Dužina rijeke Orljave iznosi 86 km, dok rijeka Londža ima slivnu površinu 481 km2. Najveći pritoci Orljave su: Londža (487 km2), Brzaja (115 km2) i Veličanka (132 km2).

Rijeka Orljava teče duž Požeške kotline uglavnom južnom stranom pa ova činjenica daje karakter njenim pritocima. Pritoci sa sjevera, tj. Papuka i Krndije, dužega su toka, naročito u donjem toku, gdje protječu plodnom ravnicom. Orljava prolazi i područjem Općine Brestovac, a kategorizirana je kao vodotok I. i II. kategorije koji nije reguliran.

Odvodnja


Na području Općine Brestovac, gdje postoje sustavi za odvodnju otpadnih voda, djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obavlja komunalno poduzeće „Tekija“ d.o.o., a poslove izgradnje objekata koji su u funkciji zaštite voda samostalno vodi lokalna samouprava.

U Općini Brestovac samo dio naselja Završje ima kanalizacijsku mrežu koja je spojena na kanalizacijski sustav Grada Požege. Na kanalizacijsku mrežu spojeno je 41 kućanstvo.

Sve je više prisutna potreba, ali i nužnost izgradnje odvodnih sustava malih naselja Požeštine, među kojima su i pojedina naselja Općine Brestovac. Za naselje Brestovac ograničavajući faktor ovakvoga poduhvata su bile adekvatne katastarske i zemljišno-knjižne podloge. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za kanalizacijsku mrežu Brestovac - Završje te predstoji realizacija u slijedećem razdoblju.

Plinoopskrba


Na području Općine Brestovac plinom se opskrbljuju 4 naselja: Završje, Nurkovac, Brestovac i Dolac. Opskrba plinom vrši se iz distributivnog plinovoda koji je spojen sa sustavom Grada Požege. Distributer (koncesionar ) je HEP Plin d.o.o., Osijek. Dužina plinovodne mreže iznosi 14.528 m, a priključeno je 202 potrošača.

Elektroopskrba


Opskrba električnom energijom potrošača na području Općine Brestovac, ostvaruje se isključivo iz elektroenergetske mreže Republike Hrvatske, pošto na području Općine ne postoje postrojenja za proizvodnju električne energije.

Područjem Općine Brestovac prolaze dalekovodi DK 400 kV Ernestinovo – Žerjavinec i DK 110 kV Požega – Nova Gradiška.

Sakupljanje i zbrinjavanje otpada


Na području Općine Brestovac sakupljanje i zbrinjavanje komunalnoga otpada obavlja komunalna tvrtka „Tekija“ d.o.o. iz Požege. Organiziranim sakupljanjem i odvozom otpada obuhvaćena su slijedeća naselja: Brestovac, Dolac, Nurkovac, Završje, Daranovci, Zakorenje, D. i G. Gučani, Busnovi, Ivandol, Skenderovci, Brđani, Perenci, Vilić Selo, Boričevci, Pavlovci, Deževci i Orljavac. Organiziranim odvozom otpada obuhvaćeno je 804 kućanstva i 15 gospodarskih subjekata s ukupno 698.904 m2 stambenih i poslovnih površina.

Komunalni otpad sakuplja se u posude za otpad, plastične vreće i kontejnere od 1100 l te se, specijaliziranim kamionima za odvoz smeća i samopodizačima, odvozi prema tjednom planu odvoza, jednom tjedno, na odlagalište otpada I. kategorije „Vinogradine“. S područja Općine Brestovac godišnje se na odlagalište „Vinogradine“ odloži cca 317,19 t otpada. Jednom do dva puta godišnje obavlja se i odvoz glomaznoga otpada za naselja obuhvaćena organiziranim odvozom.

Odlagalište otpada „Vinogradine“ smješteno je 9,5 km od naselja Brestovac, u k.o. Mihaljevci. Za odlagalište otpada izrađena je studija utjecaja na okoliš 1998. g. kada je i dobiveno rješenje Državne uprave za zaštitu okoliša kojim se poduzeću „Tekija“ d.o.o. odobrila izgradnja odlagališta komunalnog otpada na lokaciji „Vinogradine“. Lokacijska dozvola za odlagalište izdana je 2000. g., a građevna dozvola 2002. g., nakon čega je započela sanacija odlagališta. U programu sanacije 2004. i 2005. god. izvedeni su prostori i sadržaji koje odlagalište komunalnoga otpada treba imati prema Zakonu o otpadu (NN 178/04) i Pravilniku o uvjetima za postupanje otpadom (NN 123/97 i 112/01): ograda, prateći objekti, reciklažno dvorište, vatrogasni pristup, asfaltirana prometnica, obodni kanali za odvodnju oborinskih voda, laguna za procjedne vode, kaseta za odlaganje novih količina otpada s izvedenim brtvećim slojem, kolna vaga, plato za pranje vozila, separator i taložnik ulja i masti i dr. Na postojećemu dijelu odlagališta izveden je završni brtveći sloj i vertikalni kanali za otplinjavanje odlagališta čime je popunjeni dio odlagališta uspješno saniran. Nakon instaliranja kolne vage na odlagalištu, svakodnevno se prate i evidentiraju vrste i količine dovoženoga otpada na odlagalište iz cijele Požeštine, pa tako i s područja Općine Brestovac.

Poštanski i telekomunikacijski sustav


a) Poštanski sustav

Poštanski promet Općine Brestovac je u sastavu Centra pošta Požega.

Na području Općine Brestovac djeluje jedan novoizgrađeni poštanski ured, smješten u naselju Brestovac, pod koji spadaju sva naselja Općine. Dostavu pošiljaka izvršavaju profesionalni poštari na motociklima, a pošta obavlja usluge ekspresne dostave od vrata do vrata.

b) Telekomunikacijski sustav

TK centar Požega po teritorijalnom ustroju pokriva Požeško-slavonsku županiju, a samim time i Općinu Brestovac, te je odgovoran za razvoj i funkcioniranje telekomunikacijskog sustava na području cijele Županije.

U TK centru Požega postoji jedna tranzitna centrala u gradu Požegi koja ujedno obavlja i funkciju pristupne centrale, izravno ili posredovanjem udaljenih pretplatničkih stupnjeva (UPS). Na području Općine Brestovac nalazi se pet udaljenih pretplatničkih stupnjeva (UPS): UPS Brestovac, UPS Gučani, UPS Pavlovci, UPS Orljavac i UPS Novo Zvečevo. Svi TK objekti, osim objekata povezanih u telekomunikacijski sustav radiorelejnom RR vezom, povezani su međusobno ili na matičnu AXE centralu u Požegi prijenosnim sustavima koji rade po svjetlovodnim kabelima.

Na području Općine Brestovac, na županijskome nivou, u radu su dva županijska SDH prstena, a na tranzitnom nivou rade četiri međužupanijska SDH prstena. Svi SDH prsteni rade po postojećim trasama svjetlovodnih kabela.

Društvena infrastruktura


a) Obrazovanje

Na području Općine Brestovac djeluje Osnovna škola Dragutina Lermana. Matična škola smještena je u naselju Brestovac, a 4 područne škole nalaze se u naseljima Ivandol, Pavlovci, Skenderovci i Zakorenje. Matičnu školu pohađaju 232 učenika, područne škole u Ivandolu – 7, u Pavlovcima – 33, u Skenderovcima – 39 i u Zakorenju – 19 učenika. Predškolski odgoj je organiziran u trajanju od 3 mjeseca. U Općini Brestovac nema srednje škole pa učenici putuju u Požegu (tehnička, obrtnička, industrijska zanimanja i gimnazija) i u Pakrac (medicinska, fizioterapeutska, tehnička, obrtnička zanimanja i gimnazija). Općina Brestovac nema na svom području narodnu knjižnicu i čitaonicu, već samo osnovnoškolsku knjižnicu, čiji ukupni knjižni fond iznosi 1.600 knjiga.

b) Zdravstvo i socijalna skrb

Zdravstvena zaštita na području Općine Brestovac organizirana je u dvije zdravstvene stanice: ambulanta u naselju Brestovac kojoj gravitiraju stanovnici svih naselja Općine te zdravstvena stanica u Orljavcu. U ambulanti je jedan tim opće/obiteljske medicine i jedan tim stomatološke zdravstvene zaštite.

Općina Brestovac u okviru svog samoupravnog djelokruga, između ostalog, osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi. Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi osigurava i Republika Hrvatska, koja svoju djelatnost u toj oblasti obavlja putem Centara za socijalnu skrb i drugih ustanova. Za područje Općine Brestovac nadležan je Centar za socijalnu skrb Požega.

Na području Općine Brestovac, u ukupno 48 naselja, ruralnog i polururalnog tipa, živi 4.028 stanovnika u 1.302 kućanstva. U ukupnom broju stanovnika, veliki je broj osoba koje nisu u stanju zadovoljiti najosnovnije životne potrebe svojim radom ili prihodima od imovine te su korisnici pojedinih prava iz sustava socijalne skrbi. Isto tako, povećava se broj samačkih domaćinstava starije životne dobi, što u pravilu znači i stanovništvo, u prosjeku, s razmjerno niskim primanjima (mirovina). Osim toga, izrazita je dnevna migracija prema ostalim gradovima i općinama Županije, i to prvenstveno vezano za rad, srednjoškolsko i visoko obrazovanje, te zadovoljavanje zdravstvenih, kulturnih i drugih potreba stanovništva. Sredstva javnog prometa koristi veći broj stanovnika koji sudjeluje u dnevnoj migraciji, a u najvećoj mjeri koriste osobe koje to moraju, znači učenici, osobe slabijeg imovnog stanja i starije osobe.

c) Kultura, šport, informiranje i udruge


Na području Općine Brestovac postoji 30 evidentiranih, preventivno zaštićenih i registriranih spomenika kulture.

Na područku Općine Brestovac djeluju slijedeće športske organizacije: Športsko ribolovno društvo “Brzaja” Novo Zvečevo, Športsko ribolovno društvo “Klen” Brestovac, Šahovski klub “Brestovac”, Nogometni klub “Mladost” Pavlovci.
Informiranje na području Općine vrši se od strane nekoliko javnih medija: “Miroslav Kraljević” – društvo za informiranje s ograničenom odgovornošću - Županijski radio Požega, “Džoni” d.o.o. Požega – Radio “Valis Aurea”, HRTV Zagreb – HRV Dopisništvo Požega.

U Općini Brestovac djeluju slijedeće udruge i društva: vatrogasna društva – DVD Brestovac, DVD Zakorenje, DVD Orljavac, DVD Ivandol i DVD Jaguplije; lovačka društva – “Sokolovac” Požega, “Jelen”, “Psunj” Orljavac i “Šljuka” Brestovac; KUD “Berda” Brestovac te Udruga umirovljenika Brestovac.

Lokalna samouprava


Općina Brestovac definirana je kao jedinica lokalne samouprave. Osnovana je 1993. godine temeljem Ustava iz 1990. godine i Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 1992. godine. Djeluje kroz predstavničko tijelo: Općinsko vijeće (16 članova) i izvršno tijelo: Općinsko poglavarstvo (5 članova) te Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac.

U općinskoj upravi zaposlene su ukupno 4 osobe: 3 osobe na puno radno vrijeme – načelnik Općine, voditelj odsjeka za komunalno gospodarstvo (VI. stupanj str. spreme) i voditelj odsjeka za opću upravu i opće poslove (IV. stupanj str. spreme) te 1 spremačica na pola radnog vremena. U Komunalnom pogonu Općine zaposlena su 2 komunalna radnika.

Stanje prirodnih resursa


Požeško-slavonska županija ima dugu tradiciju iskorištavanja mineralnih sirovina. Posebno mjesto zauzima otkopavanje i prerada tehničkog građevinskog kamena (dolomita, amfibolita i stijena dijabaza).

Na području Općine Brestovac nalazi se nekoliko eksploatacijskih polja i istražnih prostora bogatih mineralnim sirovinama.

Od ukupne površine polja na području Općine Brestovac, njezin najveći dio eksploatirala je tvrtka Kamen Ingrad (vapnenac), međutim ono više nije u funkciji, zatim eksploatacijsko polje u Vraniću eksploatira tvrtka Lipik Glas (kvarcni pijesak), a poduzetnik Branko Matić posjeduje rješenje za istražni prostor Brdo – Dolac (šljunak).