službeni internet portal Općine Brestovac

masteruser

masteruser

Ponedjeljak, 04 Lipanj 2012 11:32

Obnova mjesnog doma u Daranovcima

daranovci_domU okviru programa obnove i sanacije mjesnih domova Općine Brestovac, krajem svibnja obnovljeno je krovište na Mjesnom domu u Daranovcima.

Po riječima predsjednika Mjesnog odbora Daranovci, Darka Markanjevića, sredstva za sanaciju krovišta osigurana su proračunom Općine Brestovac. Za tu namjenu izdvojeno je 51 tisuća kuna, a izvođač radova bila je Gradnja Pavić iz Busnova.

Radovi na obnovi bit će se nastavljeni sanacijom kuhinjskog prostora, a nakon legalizacije objekta predstoji izgradnja sanitarnog čvora.

Na području Općine Brestovac izgrađeno je dvadesetak mjesnih domova, no s obzirom da su građeni davnih šezdesetih godina prošlog stoljeća neophodno je objekte prilagoditi standarima namjene korištenja prostora.

 

 

 

Temeljem članka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11 I 90/11) i članka 47. Statuta Općine Brestovac ("Službeni glasnik Općine Brestovac“, br. 3/2009), načelnik Općine Brestovac donio je 15. veljače 2012. godine ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Brestovac.

I. Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Brestovac (u daljnjem tekstu:  Izmjene i dopune PPUO Brestovac) za javnu raspravu.

II. Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Brestovac sadrži tekstualni i grafički dio plana te sažetak za javnost.

III. Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Brestovac upućuje se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Obavijest o upućivanju na javnu raspravu objavit će se u dnevnom tisku, službenom glasilu i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja i putem web-stranica Općine Brestovac, Požeško-slavonske županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IV. Javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Brestovac trajat će od 27. veljače do 13. ožujka 2012. godine, a može se izvršiti svakog radnog dana od 800 – 15 00 sati u prostorijama nositelja izrade Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac, Požeška 76, u Brestovcu.   

V. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjene i dopune PPUO Brestovac održat će se 06. ožujka 2012. godine u 11 00 sati, u Osnovnoj školi Dragutina Lermana,Požeška 45, u Brestovcu.   

VI. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Brestovac mogu se dati na slijedeći način:

1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac, najkasnije do 13. ožujka 2012. godine, ili na javnom izlaganju.

2. Građani i udruge:
- upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju koje će se održati 02. ožujka 2012. godine,
- davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac, najkasnije do 13. ožujka 2012. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade Izmjene i dopune PPUO Brestovaca, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VII. Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac kao Nositelj izrade  Izmjene i dopune PPUO Brestovac.

VIII. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Brestovac“ .

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić.ing.

Preuzimanje dokumenta u originalnom obliku.

Na temelju čanka. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brestovac za javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Brestovac od 15. veljače 2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac kao Nositelj izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brestovac objavljuje OBAVJEST O PROVOĐENJU JAVNE  RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRESTOVAC.

I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brestovac (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Brestovac), koji je utvrdio načelnik Općine Brestovac dana 15. veljače 2012. godine.

II. Javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Brestovac  trajat će (15) dana i to od 27. veljače do  13. ožujka 2012. godine.

III. Javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Brestovac moći će se izvršiti svakog radnog dana od 800 – 1500 sati u prostorijama nositelja izrade Općine Brestovac, Jedinstvenog upravnog odjela, Požeška 76, u Brestovcu te na web-stranicama Općine.

IV. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se 06. ožujka 2012. godine u 11 00 sati, u Osnovnoj školi Dragutina Lermana,Požeška 45, u Brestovcu.

V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Izmjene i dopune PPUO Brestovac mogu se dati na slijedeći način:

1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade - Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brestovac, Požeška 76, u Brestovcu, najkasnije do 13. ožujka 2012. godine, ili na javnom izlaganju.
2. Građani i udruge:
- upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju koje će se održati 06. ožujka 2012. godine,
- davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac,  Požeška 76, 34322 Brestovac, najkasnije do 13. ožujka 2012. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade Izmjene i dopune PPUO Brestovac, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BRESTOVAC

Preuzimanje dokumenta u originalnom obliku.

Utorak, 25 Listopad 2011 15:50

Obavijest o prethodnoj raspravi

Obavijest o prethodnoj raspravi u postupku izrade Izmjene i dopune PPUO Brestovac

1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Izmjene i dopune PPUO Brestovac održati će se dana 03. studenoga 2011. godine s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Brestovac, Požeška 76.

2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, ureñenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama odreñenim posebnim propisima.

Primjedbe, prijedlozi i očitovanja mogu se dati i u pisanom obliku na adresu Nositelja izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac, najkasnije 15 dana od odana održavanja prethodne rasprave (do 18. studenoga 2011. g.).

Svi zainteresirani mogu se za više informacija obratiti Nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac, telefon: 034/241-077 ili izrađivaču - Zavodu za prostorno ureñenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega, telefon: 034/290-255.
Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac

Na temelju članka 17. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Brestovac ,Odbor za   javna priznanja objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Brestovac.

1. Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Brestovac iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Općina Brestovac dodjeljuje javna priznanja.

a) Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo: Dodjeljuje se fizičkoj osobi sa prebivalištem u Općini Brestovac za cjelokupno postignuće na unapređenju gospodarskih ili društvenih oblika života, koji predstavljaju izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Brestovac.

b) Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade Općine Brestovac:Dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi sa područja Općine Brestovac za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz područja gospodarstva,obrazovanja,znanosti,kulture,tjelesne i duhovne kulture,zdravstva,socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu Brestovac, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine, koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

c) Prijedlog za Počasnog građanina Općine Brestovac:Počasnim građaninom može se  proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom značajno pridonio napretku i ugledu Općine Brestovac.

2. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Brestovac podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o podnositelju,o osobi koja se predlaže za javno priznanje,vrstu priznanja te obrazloženje.Tiskanica za podnošenje prijedloga može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brestovac.

3. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
- građani Općine Brestovac
- registrirane udruge građana,uključujući i mjesne odbore
- općinski načelnik
- radna tijela Općinskog vijeća
- najmanje 5 članova Općinskog vijeća

4. Rok za dostavu prijedloga je do 19.rujna 2011.g.

5. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općinsko vijeće Općine Brestovac, Odbor za javna priznanja,Brestovac,Požeška 76.

Brestovac,1.rujna 2011.godine

Preuzimanje obrazaca za prijedlog:

 

O prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brestovac provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici Općine Brestovac: www.brestovac.hr.

Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brestovac mogu se dobiti u Općini Brestovac, Požeška 76,Brestovac, na  telefon: 034/241 077.
Srijeda, 16 Veljača 2011 09:21

Obavijest - prijava sudionika u Popisu 2011.

popis_stanovnistva_2011OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM KANDIDATIMA ZA POPISIVAČE I KONTROLORE U PROVOĐENJU POPISA STANOVNIŠTVA 2011. GODINE NA PODRUČJU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Popis stanovništva u Republici Hrvatskoj 2011. godine provest će se u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. godine, na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN br. 92./10.)

Neposredni izvršitelji su popisivači i kontrolori. O njihovu radu u velikoj mjeri ovisi uspjeh i kvaliteta Popisa. S toga kandidati moraju zadovoljiti nekoliko preduvjeta, a prednost će imati nezaposlene osobe:

KRITERIJI PRIJAVE ZA POPISIVAČE

  • punoljetnost
  • najmanje završena srednja škola
  • raspoloživost za rad od jutra do večeri, uključujući subote i nedjelje

KRITERIJI PRIJAVE ZA KONTROLORE

  • punoljetnost
  • najmanje završena srednja škola
  • iskustvo u popisima stanovništva ili velikim statističkim akcijama
  • raspoloživost za rad od jutra do večeri, uključujući subote i nedjelje
  • organizacijske sposobnosti
  • sposobnosti prenošenja usvojenih znanja o Popisu osobama koje će podučavati


KRITERIJI ODABIRA

  • uz navedene, postotak čitljivosti rukopisa optičkim čitačem


Pozivaju se zainteresirani da se u razdoblju od ponedjeljka 21. veljače do srijede 23. veljače 2011. godine, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati prijave u popisne centre, prema mjestu prebivališta, i to:

za Gradove u gradskim upravama:

KUTJEVO - Kutjevo, Trg graševine 1
LIPIK - Lipik, Marije Terezije 27
PAKRAC (Popisni centar 1 i 2) - Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18
PLETERNICA - Pleternica, Ivana Šveara 2
POŽEGA ( Popisni centar 1, 2 i 3) - Požega, Trg Sv. Trojstva 1

za Općine u općinskim upravama:

BRESTOVAC -  Brestovac, Požeška 76
ČAGLIN - Čaglin, Kralja Tomislava 56 E
JAKŠIĆ - Jakšić, Osječka 39
KAPTOL - Kaptol, Školska 3
VELIKA - Velika, Trg bana Josipa Jelačića 34

Kandidati pri prijavi moraju predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu. Trebaju ponijeti i kemijsku olovku koja piše crno ili tamno plavo kojom će ispuniti Upitnik za prijavu. Svojim potpisom jamčit će istinitost navedenih podataka. U suprotnom, neće ući u izbor za sudionike u Popisu.

Prednost pri odabiru kandidata koji ujednačeno zadovolje kriterije prijave imat će nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, zatim dugotrajno nezaposlene osobe (nezaposlene 12 mjeseci i duže), a potom ostale osobe.

Izabrani kandidati će nakon odslušane četverodnevne poduke (obvezna je prisutnost svakog dana) polagati završni test nakon koga će se izvršiti konačni odabir. Poduka kontrolora održat će se od 21. do 24. ožujka, a popisivača od 28. do 31. ožujka 2011. godine.

ŽUPANIJSKO POPISNO POVJERENSTVO

Četvrtak, 23 Prosinac 2010 13:03

Hodočašće u Vukovar

vukovarSvake godine na 18. studenog Općina Brestovac organizira odlazak u Grad heroj Vukovar odati počast i pokloniti se palim žrtvama za slobodnu Hrvatsku.

Ne možemo biti zadovoljni ni mirni pred stvaranjem ozračja nesigurnosti, nepovjerenja, razjedinosti, širenja straha, izgubljenosti, neprepoznavanje vrijednosti i baš zato ovom gestom podupiremo nastojanje mjerodavnih ustanova i vlasti da se iz našega društva i slobodne hrvatske države natopljene krvlju otkloni bezakonje i nepravda da jača vladavina prava i dostojanstvo hrvatskih branitelja i svakog hratskog čovjeka.

Ako smo znali pred najvećim prijetnjama oduprijeti se i izdržati svu patnju rata i nepravde, možemo to zajedno i sada uz onu «Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što»!

Četvrtak, 23 Prosinac 2010 12:48

Turnir u stolnom tenisu

turnirU subotu 18. prosinca. 2010. u Brestovcu održan je turnir u stolnom tenisu. Organizator turnira je ove godine osnovani Stolnoteniski klub Brestovac.

Na turniru je nastupilo 29 igrača koji su bili raspoređeni u grupe,a prvoplasirani i drugoplasirani nastavili su natjecanje po kup sistemu ( na ispadanje).Igralo se na tri stola u Vatrogasnom domu u Brestovcu.

brestovac_1Dana 23.10.2010.godine., UDVDR-a Ogranak Brestovac, organizirao je domjenak povodom svečanog obilježavanja jubilarne dvadesetgodišnjice (22.10.1090) naoružavanja prvih dragovoljaca Domovinskog rata sa područja općine Brestovac.

Domjenak je održan u prostorijama udruge stare škole u Brestovcu u 19.sati.

Predsjednik ogranka Brestovac, umirovljeni bojnik Mirko Sajfer, srdačno je pozdravio sve nazočne sa željom da druženje protekne u ugodnom druženju i prisjećanju na uspomene koje su nas zauvijek vezale.