službeni internet portal Općine Brestovac

Petak, 28 Lipanj 2019 09:17

INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE (POSTUPAK OCJENE) UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE ZAVRŠJE

Općina Brestovac započela je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).


Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje je Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac.
Nacrt Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.
Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje objavljuje se na Web stranici Općine Brestovac zajedno s Nacrtom Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje .


U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Općine Brestovac.
Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.