Poziv na testiranje


Petak, 20 Srpanj 2018

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA:112-02/18-01/03
URBROJ:2177-02/03-18-1
Brestovac,19.srpnja 2018.g.

 

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac Referenta-komunalnog redara , objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE
vezan uz Natječaj za prijam u službu u Općinu Brestovac
raspisan u Narodnim novinama broj br. 59 od 4.srpnja 2018. godine