službeni internet portal Općine Brestovac

Ponedjeljak, 26 Lipanj 2023 13:06

Konstituirano VSNM Općine Brestovac

Sa konstituirajuće sjednice Vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Brestovac koja je održana nadnevka 19. lipnja 2023. godine s početkom u 13,00 sati u općinskoj vijećnici općine Brestovac.
Na temelju članka 104. stavak 1.zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN,br:25/19). i Punomoći općinskog načelnika za sazivanje konstituirajuće sjednice Vijeća nacionalnih manjina (KLASA:016-01/23-01/01, URBROJ:2177/02-02-23-1, od 14. lipnja 2023.godine), sjednicu vodi Marija Barunović, viši referent za opću upravu i administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brestovac, pozdravlja sve nazočne te predlaže slijedeći dnevni red

Više informacija u priloženoj dokumentaciji