Uprava

Općina Brestovac definirana je kao jedinica lokalne samouprave. Osnovana je 1993. godine temeljem Ustava iz 1990. godine i Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 1992. godine.

Tijela Općine Brestovac su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.Općinsko vijeće ima 13 članova.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Brestovac, utvrđenih zakonom i  Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojen  je Jedinstveni upravni  odjel Općine.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac uređeno je unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, način i postupak prijama u službu, radno vrijeme i raspored radnog vremena, prava i obveze službenika i namještenika u radnom odnosu, postupak utvrđivanja odgovornosti, ocjenjivanje , plaće i druga materijalna prava iz radnog odnosa, način prestanka radnog odnosa, te druga pitanja važna za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Od predviđenih 6 radnih mjesta po sistematizaciji popunjeno je 4 i to:

 • voditelj odsjeka za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom
 • voditelj odsjeka za poslove opće uprave i opće poslove
 • čistačica-spremačica na ½ radnog vremena
 • referent - komunalni redar

Nepopunjena radna mjesta:

 • pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
 • voditelj odsjeka za financije

Za obavljanje komunalnih djelatnosti Odlukom Općinskog vijeća Općine Brestovac osnovan je Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, bez svojstva pravne osobe.

U komunalnom pogonu Općine Brestovac zaposlena su 2 komunalna radnika.

Kontakt informacije:

 • Općinski načelnik: Zdravko Mandić (HDZ)
 • Zamjenik načelnika: Jozo Buće (HDZ)
 • Voditelj odsjeka za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom: Krešimir Klarić
 • Voditelj odsjeka za poslove opće uprave i opće poslove: Marija Barunović
 • Referent - komunalni redar: Kristijan Jekić 099 2411 234

Tel/Fax. 034/ 241-077
Voditelji odsjeka: 034/ 241 402