službeni internet portal Općine Brestovac

Uprava

Općina Brestovac definirana je kao jedinica lokalne samouprave. Osnovana je 1993. godine temeljem Ustava iz 1990. godine i Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 1992. godine.
Tijela Općine Brestovac su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.Općinsko vijeće ima 13 članova.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Za obavljanje upravnih,stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Brestovac, utvrđenih zakonom i Statutom, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac utvrđen je unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja na radnim mjestima i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac.

Unutarnja ustrojstvena jedinica JUO je vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno Odluci o osnivanju vlastitog pogona.

Pravilnikom o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac uređena su prava i obveze službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac , zaštita života, zdravlja i privatnosti zaposlenika, zaštita dostojanstva zaposlenika i zaštite od diskriminacije, pravo na informiranje, prava i obveze iz rada i po osnovi rada, osobito: radno vrijeme, prekovremeni rad, odmori i dopusti, plaće i dodaci na plaću, ostala materijalna te druga prava zaposlenika.

Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu sadrži nazive radnih mjesta, opis poslova radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Sistematizacijom je predviđeno 10 radnih mjesta od čega su 5 službenika i 5 namještenika (4 komunalna radnika i spremač-dostavljač na ½ radnog vremena).

Popunjena radna mjesta:

  • pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
  • viši referent za opće i administrativne poslove
  • viši referent za komunalno gospodarstvo
  • referent-komunalni redar
  • komunalni radnik -2 izvršitelja

Nepopunjena radna mjesta:

  • viši referent za financije, računovodstvo i proračun
  • spremač-dostavljač na ½ radnog vremena
  • komunalni radnik -2 izvršitelja

Kontakt informacije:

Načelnik Općine Brestovac: Zdravko Mandić, ing. el.
Tel. 034 241 077

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: Bojan Petrović, dipl. oec
Tel. 034 241-402 99 366 9820 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za opće i administrativne poslove: Marija Barunović
Tel. 034 241 077 099 241 0444 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za komunalno gospodarstvo: Krešimir Klarić
Tel. 034 241 402 099 241 0555 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.