službeni internet portal Općine Brestovac

Statut Općine Brestovac

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Brestovac, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Brestovac.

Cjelokupni sadržaj statuta možete preuzeti ispod u Word* formatu.

Statut Općine Brestovac