Javni natječaj za prodaju nekretnina


Ponedjeljak, 26 Rujan 2016

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka Ustavnog suda, 22/00 - Odluka Ustavnog suda, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,  141/06, 146/08, 38/09,153/09,143/12 i 152/14),članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,  br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Općinskog načelnika (KLASA:945-01/16-02/01; URBROJ:2177-02/03-16-1od 31.08.2016.g.),raspisuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BRESTOVAC